Privacyverklaring Kleinboek.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Via www.kleinboek.nl (hierna: Kleinboek), de site van het boekhoudprogramma voor zzp’ers en het MKB van GravyTrain, worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van www.kleinboek.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen:

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Account aanmaken

Wanneer u bij ons het boekhoudpakket afneemt, gebruiken wij persoonsgegevens om dit netjes te kunnen afhandelen. De eerste maand is het gebruik van alle functionaliteiten van het pakket gratis. Daarna kunt u een jaarlijks verlengbare licentie aanschaffen, die betaald kan worden met iDeal. Daardoor krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank. Wij bewaren uw gegevens totdat de dienst is afgerond en zeven jaar daarna, dat is de wettelijke bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die wij via www.kleinboek.nl verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

API-koppeling

Wanneer u Kleinboek gebruikt, kunt u met onze API-koppeling direct uw verkopen in het Kleinboek-systeem bijschrijven. Ook kunt u zo bijvoorbeeld gegevens over de omzet ophalen. Als daarmee persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dat in lijn met deze Privacyverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij gebruiken bijvoorbeeld netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen uw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven. Natuurlijk zorgen wij ook voor zeer veilig opslag van uw gegevens en maken we backups van uw administratie. Deze backups worden met gebruikelijke retentie richtlijnen opgeschoond.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@kleinboek.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze Privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
GravyTrain t.a.v. Kleinboek
Hooiweg 146
9765EK Paterswolde
E-mail: info@kleinboek.nl
KvK-nummer: 53991907
BTW-nummer: NL851106183B01